កុំ​ឲ្យ​ខ្វល់ខ្វាយ​អ្វី​ឡើយ ចូរ​ទូល​ដល់​ព្រះ ឲ្យ​ជ្រាប​ពី​សេចក្តី​សំណូម​របស់​អ្នក​រាល់​គ្នា​ក្នុង​គ្រប់​ការ​ទាំង​អស់ ដោយ​សេចក្តី​អធិស្ឋាន និង​ពាក្យ​ទូល​អង្វរ ទាំង​ពោល​ពាក្យ​អរ​ព្រះគុណ​ផង។ ភីលីព ៤ៈ៦

Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. (Philippians 4:6)…

Read more: Philippians 4:6

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 16-Nehemiah

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 15-Ezra

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 09-I_Samuel

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 14-II_Chronicles

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 08-Ruth

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 13-I__Chronicles

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 07-Judges

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 12-II_Kings

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 06-Joshua

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 11-I_Kings

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 05-Deuteronomy

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 10-II_Samuel

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 04-Numbers

  
145855
TodayToday26
YesterdayYesterday91
This WeekThis Week569
This MonthThis Month1121
All DaysAll Days145855
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.