ពី​ព្រោះ​សេចក្តី​ជំនឿ បើ​គ្មាន​ការ​ប្រព្រឹត្ត​តាម នោះ​ឈ្មោះ​ថា​ស្លាប់​ហើយ ប្រៀប​ដូច​ជា​រូបកាយ បើ​ឥត​មាន​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ​ទេ នោះ​ក៏​ស្លាប់​ហើយ​ដែរ។ យ៉ាកុប ២ៈ២៦​

As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. (James 2:26)…

Read more: James 2:26

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 29-Joel

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 28-Hosea

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 22-Song-of-Solomon

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 27-Daniel

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 21-Ecclesiastes

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 26-Ezekiel

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 20-Proverbs

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 25-Lamentations

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 19-Psalms

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 24-Jeremiah

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 18-Job

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 23-Isaiah

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 17-Esther

  
146166
TodayToday21
YesterdayYesterday81
This WeekThis Week283
This MonthThis Month1432
All DaysAll Days146166
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.