កុំ​ឲ្យ​ខ្វល់ខ្វាយ​អ្វី​ឡើយ ចូរ​ទូល​ដល់​ព្រះ ឲ្យ​ជ្រាប​ពី​សេចក្តី​សំណូម​របស់​អ្នក​រាល់​គ្នា​ក្នុង​គ្រប់​ការ​ទាំង​អស់ ដោយ​សេចក្តី​អធិស្ឋាន និង​ពាក្យ​ទូល​អង្វរ ទាំង​ពោល​ពាក្យ​អរ​ព្រះគុណ​ផង។ ភីលីព ៤ៈ៦

Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. (Philippians 4:6)…

Read more: Philippians 4:6

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 42-Luke

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 41-Mark

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 35-Habakkuk

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 40-Matthew

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 34-Nahum

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 39-Malachi

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 33-Micah

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 38-Zechariah

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 32-Jonah

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 37-Haggai

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 31-Obadiah

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 36-Zephaniah

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 30-Amos

  
146164
TodayToday19
YesterdayYesterday81
This WeekThis Week281
This MonthThis Month1430
All DaysAll Days146164
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.