ព្រះវរបិតារបស់យើងនៅក្នុងឋានសួគ៌ សូមលុបចោលគ្រប់សេចក្តីសម្អប់ និងការបដិសេធដែលដិតដាមជាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់ទូលបង្គំយើងខ្ញុំ ដោយអំណាចព្រះចេស្តានៃព្រះនាម ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ អាម៉ែន

OUR FATHER IN HEAVEN, CANCEL EVERY MARK OF HATRED & REJECTION PLACED UPON OUR LIVES, IN D POWERFUL NAME OF JESUS. AMEN…

Read more: OUR FATHER IN HEAVEN

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Siem Reap Province

District 12, Commune 100, Village 876, Population 896,443
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimony Articles Videos Church
Angkor Chum 7 84         1
Angkor Thom 4 25         3
Banteay Srei 6 27         5
Chi Kraeng 12 148         9
Kralanh 10 97         10
Prasat Bakong 14 132         13
Puok 8 57         9
Siem Reap 13 108         42
Soutr Nikoum 10 113         5
Srei Snam 6 39         3
Svay Leu 5 21         2
Varin 5 25         2…

Read more: Siem Reap Province

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ratanakiri Province

District 9, Commune 50, Village 243, Population 150,466
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimony Articles Videos Church
Andong Meas 3 21         9
Ban Lung 4 19         6
Bar Keo 6 34         7
Kaun Mom 6 23         4
Lumphat 6 26         1
O Chum 7 37         7
O Ya Dav 7 29         19
Ta Veng 2 20         3
Veun Sai 9 34         0…

Read more: Ratanakiri Province

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Banteay Meanchey Province

District 9, Commune 65, Village 634, Population 574,772
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimonies Articles Videos Churches
Malai 6 38 22,724       5
Mongkol Borei 13 156 138,190       32
Ou Chhreuv 7 56 100,590       14
Phnom Srok 6 56 45,251       3
Paoy Paet 3 38         28
Preah Net Preah 9 108 70,673       9
Serei Sophon 7 46 98,848       18
Svay Chek 8 71 47,960       10
Thamor Puk 6 65 53,536       8…

Read more: Banteay Meanchey Province

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Pursat Province

District 6, Commune 49, Village 506, Population 397,161
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimony Articles Videos Church
Bakan 10 153         13
Kandeang 9 110         2
Krakor 11 104         16
Phnum Kravanh 7 53         10
Sampev Meas 7 66         12
Veal Veng 5 20         0…

Read more: Pursat Province

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Battambang Province

District 14, Commune 76, Village 800, Population 1,058,174
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimony Articles Videos Church
Aek Phnom 7  45 65,408       4
Banan 8 76 85,277       16
Battambang 10 62 180,853       37
Bavel 8 100 79,035       16
Kamrieng 6 48 14,215       12
Koas Krala 6 51         12
Moung Russei 9 92         11
Phnom Proek 5 38         3
Rotanak Mondul 5 38         13
Ruhakiri 5 32         14
Samlout 7 49         15
Sampov Loun 6 35         3
Sangkhae 10 64         20
Thmar Koul 10 70         23…

Read more: Battambang Province

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Prey Veng Province

District 13, Commune 116, Village 1137, Population 947,372
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimony Articles Videos Church
Ba Phnom 9 108         14
Kamchay Mear 8 129         5
Kampong Trabek 13 122         14
Kanhchriech 8 99         6
Me Sang 8 118         21
Pea Reang 9 74         3
Peam Chor 10 50         1
Peam Ro 8 40         5
Pur Rieng 7 39         8
Preah Sdach 11 145         4
Prey Veng 3 15         6
Savy Antor 11 138         8
Sithor Kandal 11 60         3…

Read more: Prey Veng Province

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Kampong Cham Province

District 10, Commune 109, Village 736, Population 1,914,152
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimonies Articles Videos Churches
Batheay 12 80         7
Chamkar Leu 8 82         6
Cheung Prey 10 74         11
Kampong Cham 4 32          16
Kampong Siem 15 112         14
Kang Meas 11 93         9
Kaoh Sotin 8 85         3
Prey Chhor 15 176         9
Srey Santhor 14 86         2
Stueng Trang 12 96         4…

Read more: Kampong Cham Province

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Preah Vihear Province

District 7, Commune 51, Village 229, Population 171,139 
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimony Articles Videos Church
Chey Sen 6 21         2
Chhaeb 8 26         0
Choim Khsan 8 46         2
Kulen 6 23         1
Preah Vihear 2 20         12
Rovieng 12 57         4
Sangkum Thmey 5 24         1
Tbaeng Meanchey 4 12         1…

Read more: Preah Vihear Province

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Kampong Chhnang Province

District 8, Commune 69, Village 560, Population 472,341
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimonies Articles Videos Churches
Baribour 11 64 51,516       15
Chol Kiri 5 26 28,300       5
Kampong Chhnang 4 26 41,703       13
Kampong Leng 9 44 37,379       7
Kampong Tralach 10 103 74,541       46
Rolea Bier 13 135 81,134       53
Samaki Meanchey 9 85 57,170       17
Tuek Phos 8 77 45,950       10…

Read more: Kampong Chhnang Province

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Preah Sihanouk Ville

District 4, Commune 27, Village 13, Population 221,396
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimony Articles Videos Church
Kampong Seila 4 16         6
Mittapheap 5 19         37
Prey Nob 14 65         38
Stueng Hav 4 13         8…

Read more: Preah Sihanouk Ville

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Kampong Speu Province

District 8, Commune 87, Village 1337, Population 716,944
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimonies Articles Videos Churches
Baset 15 218 108,648       9
Chbar Mon 5 56 41,478       9
Kong Pisei 13 250  97,006       6
Aural 5 67 15,668       0
Udong 15 251 99,773       20
Phnom Sruoch 12 126 74,651       15
Samraong Tong 15 286 74,651    1   16
Thpong 7 83 43,516       3…

Read more: Kampong Speu Province

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Phnom Penh Municipality

District 12, Commune 110, Village 689, Population 1,501,725
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimony Articles Videos
Chamkarmon 12 9 182,004       
Chbar Ampov 8 new district  new district       
Chroy Changva 5 new district   new district      
Dangkao 15 143 257,724  1 1  
Daun Penh 11 134 126,550       
Meanchey 8 30  327,801      
Porsenchey 8 33 91,895       
Prampi Makara 12 59 196,684       
Prek Pnov 3 new district  147,967       
Russey Keo 10 143  171,200      
Sen Sok 13 new district  183 826       
Tuol Kork 5 new district  new district     

Read more: Phnom Penh Municipality

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Kampong Thom Province

District 8, Commune 81, Village 748, Population 708,398
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimonies Articles Videos Churches
Baray 18 182 159,586       76
Kampong Svay 11 97 74,843       56
Prasat Balang 7 64  40,516       28
Prasat Sambour 5 66 257,724        23
Sandan 9 84 38,574       29
Santuk 10 81 58,434       32
Stoung 13 135 94,119       32
Stung Sen  8 39 66,014       36…

Read more: Kampong Thom Province

  
145855
TodayToday26
YesterdayYesterday91
This WeekThis Week569
This MonthThis Month1121
All DaysAll Days145855
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.