ចូរ​សូម នោះ​តែង​នឹង​ឲ្យ​មក​អ្នក ចូរ​រក នោះ​តែង​នឹង​ឃើញ ចូរ​គោះ នោះ​តែង​នឹង​បើក​ឲ្យ​អ្នក។ ម៉ាថាយ ៧ៈ៧

Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. Matthew 7:7…

Read more: Matthew 7:7

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Takéo Province

District 10, Commune 96, Village 1118, Population 844,906 
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimony Articles Videos Church
Angkor Borey 6 34         8
Bati 15 168         39
Borei Cholsar 1 39         1
Daun Keo 12 114     1   10
Kiri Vong 6 68     1   2
Koh Andaet 13 110     1   24
Prei Kabbas 11 147         51
Sam Roang 3 40         5
Tram Kark 15 244         12
Tramng 14 154     1   7
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tbong Khmum Province

District 8, Commune 64, Village 865, Population 754,000
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimonies Articles Videos Churches
Dambae 7 83         7
Krouch Chhma 12 76         2
Memot 14 177         17
Ou Reang Ov 7 141         21
Ponhea Kraek 8 150         25
Tboung Khmum 14 208         45
Suong 2 30         15
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Prey Veng Province

District 13, Commune 116, Village 1137, Population 947,372
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimony Articles Videos Church
Ba Phnom 9 108         14
Kamchay Mear 8 129         5
Kampong Trabek 13 122         14
Kanhchriech 8 99         6
Me Sang 8 118         21
Pea Reang 9 74         3
Peam Chor 10 50         1
Peam Ro 8 40         5
Pur Rieng 7 39         8
Preah Sdach 11 145         4
Prey Veng 3 15         6
Savy Antor 11 138         8
Sithor Kandal 11 60         3
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Svay Rieng Province

District 8, Commune 80, Village 690, Population 482,788
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimony Articles Videos Church
Bavet 5 35         21
Chantrea 6 29         7
Kampong Rou 11 80         20
Romeas Haek 10 78         7
Roumduol 16 204         81
Svay Chrum 16 158         45
Svay Rieng 7 43         3
Svay Teab 9 63         5
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Preah Vihear Province

District 7, Commune 51, Village 229, Population 171,139 
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimony Articles Videos Church
Chey Sen 6 21         2
Chhaeb 8 26         0
Choim Khsan 8 46         2
Kulen 6 23         1
Preah Vihear 2 20         12
Rovieng 12 57         4
Sangkum Thmey 5 24         1
Tbaeng Meanchey 4 12         1
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Stung Treng Province

District 5, Commune 34, Village 128, Population 111,671
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimony Articles Videos Church
Sesan 7 22         1
Siem Pang 5 28         9
Siembook 7 17         1
Stung Treng 4 17         3
Thalat Rikvat 11 44         2
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Preah Sihanouk Ville

District 4, Commune 27, Village 13, Population 221,396
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimony Articles Videos Church
Kampong Seila 4 16         6
Mittapheap 5 19         37
Prey Nob 14 65         38
Stueng Hav 4 13         8
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Siem Reap Province

District 12, Commune 100, Village 876, Population 896,443
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimony Articles Videos Church
Angkor Chum 7 84         1
Angkor Thom 4 25         3
Banteay Srei 6 27         5
Chi Kraeng 12 148         9
Kralanh 10 97         10
Prasat Bakong 14 132         13
Puok 8 57         9
Siem Reap 13 108         42
Soutr Nikoum 10 113         5
Srei Snam 6 39         3
Svay Leu 5 21         2
Varin 5 25         2
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Phnom Penh Municipality

District 12, Commune 110, Village 689, Population 1,501,725
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimony Articles Videos
Chamkarmon 12 9 182,004       
Chbar Ampov 8 new district  new district       
Chroy Changva 5 new district   new district      
Dangkao 15 143 257,724  1 1  
Daun Penh 11 134 126,550       
Meanchey 8 30  327,801      
Porsenchey 8 33 91,895       
Prampi Makara 12 59 196,684       
Prek Pnov 3 new district  147,967       
Russey Keo 10 143  171,200      
Sen Sok 13 new district  183 826       
Tuol Kork 5 new district  new district       
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ratanakiri Province

District 9, Commune 50, Village 243, Population 150,466
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimony Articles Videos Church
Andong Meas 3 21         9
Ban Lung 4 19         6
Bar Keo 6 34         7
Kaun Mom 6 23         4
Lumphat 6 26         1
O Chum 7 37         7
O Ya Dav 7 29         19
Ta Veng 2 20         3
Veun Sai 9 34         0
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Banteay Meanchey Province

District 9, Commune 65, Village 634, Population 574,772
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimonies Articles Videos Churches
Malai 6 38 22,724       5
Mongkol Borei 13 156 138,190       32
Ou Chhreuv 7 56 100,590       14
Phnom Srok 6 56 45,251       3
Paoy Paet 3 38         28
Preah Net Preah 9 108 70,673       9
Serei Sophon 7 46 98,848       18
Svay Chek 8 71 47,960       10
Thamor Puk 6 65 53,536       8
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Pursat Province

District 6, Commune 49, Village 506, Population 397,161
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimony Articles Videos Church
Bakan 10 153         13
Kandeang 9 110         2
Krakor 11 104         16
Phnum Kravanh 7 53         10
Sampev Meas 7 66         12
Veal Veng 5 20         0
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Battambang Province

District 14, Commune 76, Village 800, Population 1,058,174
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimony Articles Videos Church
Aek Phnom 7  45 65,408       4
Banan 8 76 85,277       16
Battambang 10 62 180,853       37
Bavel 8 100 79,035       16
Kamrieng 6 48 14,215       12
Koas Krala 6 51         12
Moung Russei 9 92         11
Phnom Proek 5 38         3
Rotanak Mondul 5 38         13
Ruhakiri 5 32         14
Samlout 7 49         15
Sampov Loun 6 35         3
Sangkhae 10 64         20
Thmar Koul 10 70         23
  
145856
TodayToday27
YesterdayYesterday91
This WeekThis Week570
This MonthThis Month1122
All DaysAll Days145856
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.