មាន​ពរ​ហើយ អ្នក​ណា​ដែល​មិន​ដើរ​តាម​ដំបូន្មាន របស់​មនុស្ស​អាក្រក់ ក៏​មិន​ឈរ​នៅ​ក្នុង​ផ្លូវ​របស់​មនុស្ស​មាន​បាប ឬ​អង្គុយ​នៅ​ជា​មួយ​នឹង​ពួក​មនុស្ស​ដែល​មើលងាយ។ ទំនុកដំកើង ១ៈ១

Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.​ Psalm 1:1

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

តើសន្តិភាពសម្រាប់ជីវិតគ្រប់រូបរស់នៅលោកីយ៍នេះ !? បើអស់លោកអ្នកចង់បាននូវសន្តិភាពនេះសូមអាន

ជំហ៊ានទាំង ៤ ដូចខាងក្រោម:

ជំហានទី ១ : គោលបំណងរបស់ព្រះយេស៊ូវ សម្រាប់សន្តិភាព និងជីវិតព្រះស្រឡាញ់អស់លោកអ្នក ហើយចង់អោយអស់លោកអ្នក ជួបតែនិងសន្តិភាព និងជីវិតអស់កល្បជានិច្ចគ្រប់ៗគ្នា។

ព្រះគម្ពីរប្រាប់ថា៖ "យើងមានសន្តិភាពជាមួយព្រះអម្ចាស់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ជាព្រះអម្ចាស់របស់យើង" ។

- រ៉ូម ៥: ១

«ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម៉្លេះបានជាយាងមកផែនដីរបស់ទ្រង់ ដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សគ្រប់រូប ដូច្នេះអ្នកណាដែលទទួលជឿលើព្រះអង្គនោះមិនត្រូវវិនាសឡើយ គឺទ្រង់ឲគេមានជីវិតអស់កល្បជានិច្ចវិញ»។

- យ៉ូហាន ៣:១៦

តើមានអ្វីរារាំងយើងម្នាក់ៗមិនឱ្យទទួលបាននូវសន្តិភាពពិតសម្រាប់ជីវិតអស់លោកអ្នក ដែលព្រះយេស៊ូវបានសន្យាប្រគល់ឲមនុស្សលោកគ្រប់ៗរូប ?

ជំហានទី ២ បញ្ហារបស់មនុស្ស៖ ការជ្រើសរីសផ្លូវខុស ព្រះបានបង្កើតមនុស្សយើងមកឱ្យមានរូបរាងកាយមានភាពដូចជាព្រះអាទិករ(ព្រះយេស៊ូវ) ព្រះទ្រង់បានផ្តល់ឱ្យយើងដែលជាកូនទ្រង់ នូវឆន្ទៈនិងសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ នៃការជ្រើសរើស និងការសម្រេចចិត្ដ ពេលនោះមនុស្សដើមរបស់យើងបានសម្រេចចិត្តធ្វើការជ្រើសរើសមិនដើរតាម និងការស្តាប់បង្គាប់របស់ព្រះអម្ចាស់ដែលជាព្រះវរបិតាដែលបានបង្កើតខ្លួន ហើយទៅជា ធ្វើការជ្រើសរីសដើរតាមផ្លូវរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៅវិញ៕ នេះការបែកឬដាច់ចេញរបស់មនុស្សលោកយើងអំពីព្រះអាទិករ(ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ)

ជាអ្នកបង្កើតយើងមកឲរស់ដោយសេចក្ដីសុចរិកលើភពផែនដែនដីទាំងមូលនេះ ៕

ព្រះគម្ពីរប្រាប់ថា៖

«ត្បិតមនុស្សទាំងអស់មានបាប ហើយបន្តធ្វើបាបដែលជាហេតុ ខ្វះមិនដល់សិរីល្អនៃព្រះអាទិករបានបង្កើកមនុស្សមក»។

- រ៉ូម ៣:២៣

«សម្រាប់ លទ្ធផលកម្មនៃអំពើបាបនោះ គឺសេចក្ដីស្លាប់ រីឯអំណោយទានរបស់ព្រះអាទិករ(ព្រះយេស៊ូវ)វិញនោះគឺជាជីវិតអស់កល្បជានិច្ចនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើង។

- រ៉ូម ៦:២៣

មនុស្សលោកយើងបានខិតខំប្រឹងព្យាយាមគ្រប់មធ្យោបាយនានាក្នុងការកផ្លូវ ផ្សារភ្ជាប់ ឬធ្វើដំណើរវិលបែរទៅឯព្រះយេស៊ូវ (ព្រះអាទិករ)វិញ៕

ព្រះគម្ពីរប្រាប់ថា៖

មានផ្លូវមួយគត់ដែលមើលទៅដូចជាត្រឹមត្រូវ

ប៉ុន្តែផ្លូវផ្សេងទៀតនោះនៅទីបំផុតវានាំទៅរកសេចក្តីស្លាប់” ។

- សុភាសិត ១៤:១២

ប៉ុន្តែអំពើទុច្ចរិតរបស់មនុស្សលោក បានធ្វើអោយមនុស្សលោកយើង ឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះអាទិករដែលបានបង្កើតមនុស្សលោកយើងមក ។ អំពើបាបរបស់មនុស្សលោកយើង បានបាំងព្រះភ័ក្ត្រព្រះអាទិករ

(ព្រះយេស៊ូវ)និងមនុស្សលោកយើង ហើយមនុស្សលោកយើង មិនអាចស្តាប់ឮ ឬស្វែងរក ឬទៅរកព្រះអាទិករវិញបានទៀតបានឡើយ »។

- អេសាយ ៥៩: ២

គ្មានស្ពាន ឬផ្លូវ ឬមធ្យោបាយណាទៅដល់ព្រះអាទិករបានទេ !តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណា តើមានផ្លូវទេ?

 

ជំហានទី ៣ : ផ្លូវត្រូវមាន គឺស្ពានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ៖ ស្ពានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ គឺជា : ឈើឆ្កាង ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងហើយទ្រង់បានរស់ឡើងវិញបន្ទាប់ពី កប់នៅក្នុងផ្នូរ៣ថ្ងៃ ។ លទ្ធផលនៃបាបកម្មមនុស្សលោកយើង មិនស្ដាប់តាមទ្រង់នោះ ទ្រង់យោគយល់អនុគ្រោះលើកលែងទោសចំពោះអំពើបាបរបស់មនុស្សយើងឲរួច នាំយើងឲមានសទ្ធិសេរីវិលបែរ ទៅរកព្រះអាទិរ(ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ) ហើយបាននៅនគរព្រះជានិរន្តតវៀងទៅ-។

ព្រះគម្ពីរប្រាប់ថា៖

«ត្បិតមានព្រះតែមួយគត់ និងជាអ្នកនាំមនុស្សលោកយើងទាំងគ្នារទៅឯព្រះអាទិករវិញ គឺព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ។

១ ធីម៉ូថេ២: ៥

«ព្រះគ្រីស្ទបានឞកទទួលនូវការរងទុក្ខតែម្តងដោយព្រោះបាបកម្មរបស់មនុស្សទុច្ឆរិត (គឺមនុស្សលោកយើងដែលមិនស្តាប់តាមព្រះអាទិករ) ដើម្បីនាំគេទៅឯនឝរព្រះ»វិញ ។

១ ពេត្រុស ៣:១៨

ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានផ្តល់ផ្លូវតែមួយគត់ដល់មនុស្សលោកយើងម្នាក់ៗដើម្បីធ្វើដំណើរទៅឯនគរព្រះពិតវិញ គឺផ្លូវទៅស្ថានសួគ៍ !

មនុស្សលោកយើងគឺ : ត្រូវតែធ្វើការជ្រើសរើស ធ្វើការសម្រេចចិត្តជាថ្មី ?

1-តាមផ្លូវព្រះអាទិករ(ផ្លូវព្រះយេស៊ូវ )? ឬ 2-តាមផ្លូវរៀងៗខ្លួនទៀត ?

 

ជំហានទី ៤: ការឆ្លើយតបរបស់យើង៖ ការទទួលយកផ្លូវព្រះគ្រីស្ទ យើងត្រូវតែជឿទុកចិត្តនិងទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់និងជាព្រះសង្គ្រោះ។ 

ព្រះគម្ពីរប្រាប់ថា៖

«ប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលបានទទួលទ្រង់ គឺអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះនាមព្រះអង្គ(ព្រះយេស៊ូវ)នោះទ្រង់ ប្រទានអោយគេឲបានក្លាយជាកូនរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងពិតប្រាកដ»។

- យ៉ូហាន ១:១២

ប្រសិនបើអស់លោកអ្នក ប្រកាសដោយមាត់អ្នកថា: ព្រះយេស៊ូវ! ព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់សង្គ្រាះ ហើយជឿនៅក្នុងចិត្តថា ទ្រង់បានមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយនោះទ្រង់ពិតជួយសង្គ្រោះអស់លោកអ្នកបានជាប្រាកដ។

- រ៉ូម ១០: ៩

តើមនុស្សលោកយើងឥឡូវចង់ នៅផ្លូវខាងណា?

ផ្លូវខាងជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ឬគ្មានផ្លូវ?

នេះជាវិធីដែលអ្នកអាចទទួលយកនូវផ្លូវរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ដាក់ក្នុងជីវិតរបស់អ្នក៖

+ទទួលស្គាល់តម្រូវការរបស់អ្នក (ខ្ញុំជាមនុស្សមានបាប)

មានឆន្ទៈក្នុងការងាកចេញពីអំពើបាបរបស់អ្នក (ប្រែចិត្ត)

+ជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសុគតសម្រាប់អស់លោកអ្នកនៅលើឈើឆ្កាងហើយបានរស់ពីសុគត់ឡើងហើយនៅអមតៈអស់លក្យជានិច្ច…៕

តាមរយៈការអធិស្ឋានសូមយាងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកគ្រប់គ្រងដឹកនាំជីវិតរបស់អស់លោកអ្នក តាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់។ (ទទួលគាត់ជាព្រះអម្ចាស់និងព្រះអង្គសង្រ្គោះ)

យើងសូមបង្ហាញជាលំនាំក្នុងការអធិស្ឋានមានដូចខាង

ក្រោមដើម្បីទទួលយកព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្រ្គោះរបស់អស់លោកអ្នក:

"ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអើយ"

+ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបហើយខ្ញុំសុំកាអភ័យទោសពីទ្រង់ !

ខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ខ្ញុំជឿថាទ្រង់បានសុគតសម្រាប់អំពើបាបរបស់ខ្ញុំ ហើយដែលទ្រង់បានរស់ពីសុគត់ឡើងទ្រង់ឡើងវិញ។

ខ្ញុំសូមប្រគល់ដួងទុកចិត្តលើទ្រង់ដើម្បីយកទ្រង់ធ្វើជាព្រះអង្គសង្រ្គោះរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសម្រេចដើរតាមទ្រង់ព្រះអម្ចាស់ ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ដើម្បីទ្រង់ដឹកនាំជីវិតរបស់ខ្ញុំ

ហើយជួយខ្ញុំឱ្យធ្វើតាមបំណងទ្រង់ជានិច្ចតរៀងទៅ …៕

+ ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានសុំគ្រប់ការទាំងអស់ដោយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ --។ អាម៉ែន។

+++សូមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ជាម្ចាស់នៃឆ្នាំសកល២០១៩ និងឈានចូលឆ្នាំសកលថ្មី២0២0 និងសករាជទ្រង់បន្តទៅមុខទៀត សូមទ្រង់ប្រោសប្រទាននូវសេចក្ដីសុខ សន្តិភាព សុខដុមមនោរម្យ វិបុលភាព មានសុខភាព សំបូរសប្បាយក្នុងជីវិតសុភមង្គលដល់មនុស្សលោកយើង ជាអមតៈតរ

137205
TodayToday34
YesterdayYesterday41
This WeekThis Week166
This MonthThis Month225
All DaysAll Days137205
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.