ព្រះវរបិតារបស់យើងនៅក្នុងឋានសួគ៌ សូមលុបចោលគ្រប់សេចក្តីសម្អប់ និងការបដិសេធដែលដិតដាមជាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់ទូលបង្គំយើងខ្ញុំ ដោយអំណាចព្រះចេស្តានៃព្រះនាម ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ អាម៉ែន

OUR FATHER IN HEAVEN, CANCEL EVERY MARK OF HATRED & REJECTION PLACED UPON OUR LIVES, IN D POWERFUL NAME OF JESUS. AMEN

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

"Way to Heaven"

Is Through the Narrow Gate?
Is there more than one way to Heaven? According to polls, a surprising number of people believe there is. Even more surprising is that some of our modern day Christian churches are not confronting this issue.

The only reliable information concerning how to be saved can be found in God's written Word, not in the opinions of men. We must rely only upon His way. "The Way" was a designation for early Christians. It was "The Way" then, and is "The Way to Heaven" now.

Christianity itself rests upon a "plan of salvation," so easy that even a child can understand. This perfect plan must be maintained; else, those who follow the wrong teachings will spend eternity in Hell.

God's written Word tells us that the only way to Heaven is through what Jesus did on the cross.

"For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life (John 3:16)

"Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved." Acts 4:12

Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." (John 14:5-7)

God's Way

Based on the above Scripture the way to Heaven can only be found in God's Word.

Jesus said, "Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it." (Matt 7:13)

Only one Way to Heaven

According to Scripture, humanity is born spiritually separated from God, but God has provided a way to end this separation; that is by Faith in Jesus Christ, and what He did on the Cross.

The way to Heaven and is through faith in Jesus, the small gate, and narrow road.

Peter said to allow God's Word to be "...a light shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts". (2 Peter 1:19)

Learn to search the Scriptures, and then believe what you find. Rely on God's Word; it will show you the way to Heaven.

------
Related Scripture

In reply Jesus declared, "I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again (John 3:3)

Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because he has not believed in the name of God's one and only Son. (John 3:18)

The next day John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world! (John 1:29) I have seen and I testify that this is the Son of God." (John 1:34)

This is how God showed his love among us: He sent his one and only Son into the world that we might live through him. (1John 4:9)

just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." (Matt 20:28)

I tell you the truth, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it." (Luke 18:17)

When the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and all that had happened, they were terrified, and exclaimed, "Surely he was the Son of God!" (Matt 27:54)

Once the owner of the house gets up and closes the door, you will stand outside knocking and pleading, 'Sir, open the door for us.' "But he will answer, 'I don't know you or where you come from.' (Luke 13:25)

Therefore, since we have a great high priest who has gone through the heavens,[a] Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess.(Hebrews 4:14)

Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God.(Col 3:1)

They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white stood beside them. 11"Men of Galilee," they said, "why do you stand here looking into the sky? This same Jesus, who has been taken from you into heaven, will come back in the same way you have seen him go into heaven." (Acts 1:10)
បណ្ឌិតទស្សនៈវិជ្ជាគ្រីស្ទាន
By:Rev.Dr.Uong Vibol

Pin It
  
Joomla forms builder by JoomlaShine
155216
TodayToday112
YesterdayYesterday101
This WeekThis Week339
This MonthThis Month555
All DaysAll Days155216
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.