តែ​ទ្រង់​មាន​ព្រះបន្ទូល​មក​ខ្ញុំ​ថា គុណ​របស់​អញ​ល្មម​ដល់​ឯង​ហើយ ដ្បិត​កំឡាំង​អញ​បាន​ពេញ​ខ្នាត ដោយ​សេចក្តី​កំសោយ ដូច្នេះ ខ្ញុំ​នឹង​ស៊ូ​អួត​ពី​សេចក្តី​កំសោយ​របស់​ខ្ញុំ ដោយ​អំណរ​ជា​ខ្លាំង ដើម្បី​ឲ្យ​ព្រះចេស្តា​នៃ​ព្រះគ្រីស្ទ​បាន​សណ្ឋិត​នៅ​នឹង​ខ្ញុំ។ ២កូរិនថូស ១២ៈ៩

And he said unto me, My grace is sufficient for thee: for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Proverbs 11:20
They that are of a froward heart are abomination to the LORD: but such as are upright in their way are his delight.

What a difference! Some men are an abomination to God, and others are His delight. This drastic difference in how God views men is severe. How does the Most High look at you? Does He despise you for your rebellious and stubborn heart? Or does He rejoice in you for your righteous actions? The consequences here are very great. Examine yourself.

Though this is a typical proverb in construction, it teaches a most important lesson. Do not rush by these words. The God Who rules heaven and earth treats men according to the thoughts of their hearts and their conduct. He is the enemy of the wicked, but He is the friend of those who love and live godliness. It is your wisdom to consider this rule.

What is a froward heart? The word “froward” is not the word “forward.” They have two very different meanings. Froward means bad, unreasonable, obnoxious, perverse, and ungovernable. It describes a naughty, evilly-disposed, and wicked person. A man with a froward heart is regularly thinking, speaking, and acting contrary to God’s word.

Such a man is an abomination to God. That means the LORD detests, loathes, despises, and hates him. A man’s face reflects his kindness or resentment of another. God’s face is “against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth” (Ps 34:16). It is a terrible thing when God sets His face against a man (Lev 17:10; 26:17). And this includes those who rebelliously set up profane or selfish idols in their heart (Eze 14:7-8).

The upright in their way are the opposite of the froward. They humble themselves before God’s word in every decision. They choose righteousness, no matter the cost. They do what is honest, just, and right with integrity. As they face the temptations of life, they choose what is virtuous in God’s sight. The contrast between heart in the first clause and way in the second clause teaches that a man’s actions reflect his heart (Matt 15:17-20).

God’s face is toward upright men, and He blesses them. His eyes are upon them, and His ears are open to their prayers (Job 36:7; Ps 33:18; 34:15). He delights in them for good (Ps 84:11). “For the eyes of the LORD run to and fro throughout the whole earth, to shew himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him” (II Chron 16:9).

The issue of this proverb is what you will do with your heart and life. If you push ahead in rebellion or stubbornness, thinking you know better, the LORD will despise you. If you will admit and confess your folly and commit all your ways unto the Lord, He will delight in you and cause you to ride upon the high places of the earth (Deut 32:13-14).

  
145855
TodayToday26
YesterdayYesterday91
This WeekThis Week569
This MonthThis Month1121
All DaysAll Days145855
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.