ពី​ព្រោះ​សេចក្តី​ជំនឿ បើ​គ្មាន​ការ​ប្រព្រឹត្ត​តាម នោះ​ឈ្មោះ​ថា​ស្លាប់​ហើយ ប្រៀប​ដូច​ជា​រូបកាយ បើ​ឥត​មាន​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ​ទេ នោះ​ក៏​ស្លាប់​ហើយ​ដែរ។ យ៉ាកុប ២ៈ២៦​

As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. (James 2:26)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Takéo Province

District 10, Commune 96, Village 1118, Population 844,906 
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimony Articles Videos Church
Angkor Borey 6 34         8
Bati 15 168         39
Borei Cholsar 1 39         1
Daun Keo 12 114     1   10
Kiri Vong 6 68     1   2
Koh Andaet 13 110     1   24
Prei Kabbas 11 147         51
Sam Roang 3 40         5
Tram Kark 15 244         12
Tramng 14 154     1   7
  
149324
TodayToday65
YesterdayYesterday89
This WeekThis Week466
This MonthThis Month449
All DaysAll Days149324
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.