ពី​ព្រោះ​សេចក្តី​ជំនឿ បើ​គ្មាន​ការ​ប្រព្រឹត្ត​តាម នោះ​ឈ្មោះ​ថា​ស្លាប់​ហើយ ប្រៀប​ដូច​ជា​រូបកាយ បើ​ឥត​មាន​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ​ទេ នោះ​ក៏​ស្លាប់​ហើយ​ដែរ។ យ៉ាកុប ២ៈ២៦​

As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. (James 2:26)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Kratié Province

District 6, Commune 46, Village 250, Population 319,217
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimony Articles Videos Church
Chetr Borei 10 58         9
Chhlong 8 40         10
Kracheh 5 16         17
Prek Prasab 8 48         2
Sambaur 10 52         12
Snuol 5 36         15
  
149326
TodayToday67
YesterdayYesterday89
This WeekThis Week468
This MonthThis Month451
All DaysAll Days149326
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.