ការងាររបស់អ្នកនឹងមិននៅក្នុងឥតប្រយោជន៍ទេ។ អ្នកនឹងសន្សំអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើសម្រាប់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។
Your labor will never be in vain; you will Reap what you have work for, in Jesus name.
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Kratié Province

District 6, Commune 46, Village 250, Population 319,217
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimony Articles Videos Church
Chetr Borei 10 58         9
Chhlong 8 40         10
Kracheh 5 16         17
Prek Prasab 8 48         2
Sambaur 10 52         12
Snuol 5 36         15
  
142310
TodayToday37
YesterdayYesterday35
This WeekThis Week43
This MonthThis Month1188
All DaysAll Days142310
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.