ព្រះវរបិតារបស់យើងនៅក្នុងឋានសួគ៌ សូមលុបចោលគ្រប់សេចក្តីសម្អប់ និងការបដិសេធដែលដិតដាមជាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់ទូលបង្គំយើងខ្ញុំ ដោយអំណាចព្រះចេស្តានៃព្រះនាម ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ អាម៉ែន

OUR FATHER IN HEAVEN, CANCEL EVERY MARK OF HATRED & REJECTION PLACED UPON OUR LIVES, IN D POWERFUL NAME OF JESUS. AMEN…

Read more: OUR FATHER IN HEAVEN

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

KEC is one of our branches church located in Kompong commune, Kirivong District, Takeo province Cambodia. Once again, we are KEC Committee rejoice and grateful for donors in help many poor family, as we are expecting that all of you who wish to participate in this outreach program will be rejoice together. We would like to invite you to visit and tour with us, we will take you to the most needed family, many people has accepted Christ through contribution. Furthermore, Regarding and God bless you all. Please! check out further below.

Read more: TAKEO OUTREACH

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Vision into Actions

19 Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, 20 teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.” Matthew 28:19-20

Over 14 million people nationwide are still waiting to hear the Gospel, and will con- tinue to wait, unless we change the status quo. The pandemic…

Read more: February's Newsletter

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 64-III_John

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
  • Evangelism Children Youth and Adult
  • Discipleship Material Bible Distribution

Read more: Activities for January 2021

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 63-II_John

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Millions of people in Cambodia have never heard about Jesus Christ even once.…

Read more: The result of 2019 - 2020

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 62-I_John

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

Furthermore, we continue to unleashing and sowing the seeds, new disciples are being trained every day in other to reach every village that unreached with GOSPEL. #Thanks for all of your prayers and support. As we want to see and reach every village for CHRIST. REACH A VILLAGE INTERNATIONAL MINISTRY REACH A VILLAGE-ASIA CAMBODIA…

Read more: Monthly meeting with coordinators

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 61-II_Peter

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 66-Revelation

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 60-I_Peter

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 65-Jude

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 59-James

  
Joomla forms builder by JoomlaShine
152565
TodayToday60
YesterdayYesterday53
This WeekThis Week64
This MonthThis Month958
All DaysAll Days152565
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.