អំណាចទាំងអស់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះ។ បងប្អូនប្រុសស្រីត្រៀមខ្លួនព្រះគម្ពីររបស់អ្នកគ្រប់ពេលវេលា ហើយជឿអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយ!
All power belong to God. Brothers, sisters ready your Bible all the time. And believe what the Bible say!…

Read more: All power belong to God.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Loading...

Read more: 66-Revelation

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Loading...

Read more: 65-Jude

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Loading...

Read more: 59-James

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Loading...

Read more: 64-III_John

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Loading...

Read more: 58-Hebrews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Loading...

Read more: 63-II_John

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Loading...

Read more: 57-Philemon

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Loading...

Read more: 62-I_John

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Loading...

Read more: 56-Titus

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Loading...

Read more: 61-II_Peter

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Loading...

Read more: 55-II_Timothy

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Loading...

Read more: 60-I_Peter

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Loading...

Read more: 54-I_Timothy

136030
TodayToday12
YesterdayYesterday32
This WeekThis Week168
This MonthThis Month342
All DaysAll Days136030
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.