ឯ​អណ្តាត​ដ៏​លំហើយ នោះ​ជា​ដើម​ឈើ​នៃ​ជីវិត តែ​បើ​មាន​សេចក្តី​វៀច​វិញ នោះ​នាំ​ឲ្យ​វិញ្ញាណ​បាក់​បែក​ទៅ។ សុភាសិត ១៥ៈ៤
The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit. (Proverbs 15:4)…

Read more: Proverbs 15:4

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

Furthermore, we continue to unleashing and sowing the seeds, new disciples are being trained every day in other to reach every village that unreached with GOSPEL. #Thanks for all of your prayers and support. As we want to see and reach every village for CHRIST. REACH A VILLAGE INTERNATIONAL MINISTRY REACH A VILLAGE-ASIA CAMBODIA…

Read more: Monthly meeting with coordinators

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 66-Revelation

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 60-I_Peter

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 65-Jude

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 59-James

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 64-III_John

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 58-Hebrews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 63-II_John

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 57-Philemon

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 62-I_John

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 56-Titus

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 61-II_Peter

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 55-II_Timothy

  
142310
TodayToday37
YesterdayYesterday35
This WeekThis Week43
This MonthThis Month1188
All DaysAll Days142310
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.