ដូច្នេះ ចូរ​មាន​ចិត្ត​ញ័រ​ចុះ តែ​កុំ​ឲ្យ​ធ្វើ​បាប​ឡើយ ចូរ​រំពឹង​គិត​នៅ​ក្នុង​ចិត្ត ក្នុង​កាល​ដែល​ដេក​លើ​ដំណេក ហើយ​នៅ​ស្ងៀម​ចុះ។ ទំនុកដំកើង ៤ៈ៤

Tremble and do not sin; when you are on your beds, search your hearts and be silent. (Psalm 4:4)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Download Name Play Size Duration
download Romans 01
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.7 MB 8:02 min
download Romans 02
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.9 MB 6:17 min
download Romans 03
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.9 MB 6:14 min
download Romans 04
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.5 MB 5:27 min
download Romans 05
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.5 MB 5:21 min
download Romans 06
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.4 MB 5:11 min
download Romans 07
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.6 MB 5:35 min
download Romans 08
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.8 MB 8:13 min
download Romans 09
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.3 MB 7:06 min
download Romans 10
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.2 MB 4:50 min
download Romans 11
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.8 MB 8:13 min
download Romans 12
Faith Comes By Hearing - FCBH

2 MB 4:23 min
download Romans 13
Faith Comes By Hearing - FCBH

1.6 MB 3:29 min
download Romans 14
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.4 MB 5:12 min
download Romans 15
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.5 MB 7:39 min
download Romans 16
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.7 MB 5:55 min
  
146564
TodayToday51
YesterdayYesterday107
This WeekThis Week247
This MonthThis Month1830
All DaysAll Days146564
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.