ពី​ព្រោះ​សេចក្តី​ជំនឿ បើ​គ្មាន​ការ​ប្រព្រឹត្ត​តាម នោះ​ឈ្មោះ​ថា​ស្លាប់​ហើយ ប្រៀប​ដូច​ជា​រូបកាយ បើ​ឥត​មាន​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ​ទេ នោះ​ក៏​ស្លាប់​ហើយ​ដែរ។ យ៉ាកុប ២ៈ២៦​

As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. (James 2:26)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Download Name Play Size Duration
download John 01
Faith Comes By Hearing - FCBH

4.3 MB 9:22 min
download John 02
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.1 MB 4:26 min
download John 03
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.1 MB 6:44 min
download John 04
Faith Comes By Hearing - FCBH

4.4 MB 9:40 min
download John 05
Faith Comes By Hearing - FCBH

4 MB 8:43 min
download John 06
Faith Comes By Hearing - FCBH

5.8 MB 12:34 min
download John 07
Faith Comes By Hearing - FCBH

4 MB 8:46 min
download John 08
Faith Comes By Hearing - FCBH

5.4 MB 11:45 min
download John 09
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.3 MB 7:12 min
download John 10
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.3 MB 7:05 min
download John 11
Faith Comes By Hearing - FCBH

4.6 MB 9:59 min
download John 12
Faith Comes By Hearing - FCBH

4.3 MB 9:15 min
download John 13
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.4 MB 7:28 min
download John 14
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.8 MB 6:10 min
download John 15
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.4 MB 5:10 min
download John 16
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.1 MB 6:40 min
download John 17
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.8 MB 6:05 min
download John 18
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.7 MB 8:07 min
download John 19
Faith Comes By Hearing - FCBH

4.1 MB 8:59 min
download John 20
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.9 MB 6:16 min
download John 21
Faith Comes By Hearing - FCBH

3 MB 6:34 min
  
146567
TodayToday54
YesterdayYesterday107
This WeekThis Week250
This MonthThis Month1833
All DaysAll Days146567
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.