កុំ​ឲ្យ​ខ្វល់ខ្វាយ​អ្វី​ឡើយ ចូរ​ទូល​ដល់​ព្រះ ឲ្យ​ជ្រាប​ពី​សេចក្តី​សំណូម​របស់​អ្នក​រាល់​គ្នា​ក្នុង​គ្រប់​ការ​ទាំង​អស់ ដោយ​សេចក្តី​អធិស្ឋាន និង​ពាក្យ​ទូល​អង្វរ ទាំង​ពោល​ពាក្យ​អរ​ព្រះគុណ​ផង។ ភីលីព ៤ៈ៦

Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. (Philippians 4:6)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Download Name Play Size Duration
download Luke 01
Faith Comes By Hearing - FCBH

5.8 MB 12:35 min
download Luke 02
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.8 MB 8:17 min
download Luke 03
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.2 MB 6:58 min
download Luke 04
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.5 MB 7:41 min
download Luke 05
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.1 MB 6:44 min
download Luke 06
Faith Comes By Hearing - FCBH

4.2 MB 9:07 min
download Luke 07
Faith Comes By Hearing - FCBH

4.3 MB 9:15 min
download Luke 08
Faith Comes By Hearing - FCBH

5 MB 10:47 min
download Luke 09
Faith Comes By Hearing - FCBH

5.1 MB 11:02 min
download Luke 10
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.7 MB 7:59 min
download Luke 11
Faith Comes By Hearing - FCBH

4.7 MB 10:12 min
download Luke 12
Faith Comes By Hearing - FCBH

4.9 MB 10:43 min
download Luke 13
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.1 MB 6:38 min
download Luke 14
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.7 MB 5:48 min
download Luke 15
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.2 MB 4:45 min
download Luke 16
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.8 MB 6:09 min
download Luke 17
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.7 MB 5:50 min
download Luke 18
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.3 MB 7:12 min
download Luke 19
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.5 MB 7:42 min
download Luke 20
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.4 MB 7:27 min
download Luke 21
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.8 MB 6:08 min
download Luke 22
Faith Comes By Hearing - FCBH

5.1 MB 11:02 min
download Luke 23
Faith Comes By Hearing - FCBH

4.2 MB 9:08 min
download Luke 24
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.6 MB 7:43 min
  
146566
TodayToday53
YesterdayYesterday107
This WeekThis Week249
This MonthThis Month1832
All DaysAll Days146566
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.