តែ​ទ្រង់​មាន​ព្រះបន្ទូល​មក​ខ្ញុំ​ថា គុណ​របស់​អញ​ល្មម​ដល់​ឯង​ហើយ ដ្បិត​កំឡាំង​អញ​បាន​ពេញ​ខ្នាត ដោយ​សេចក្តី​កំសោយ ដូច្នេះ ខ្ញុំ​នឹង​ស៊ូ​អួត​ពី​សេចក្តី​កំសោយ​របស់​ខ្ញុំ ដោយ​អំណរ​ជា​ខ្លាំង ដើម្បី​ឲ្យ​ព្រះចេស្តា​នៃ​ព្រះគ្រីស្ទ​បាន​សណ្ឋិត​នៅ​នឹង​ខ្ញុំ។ ២កូរិនថូស ១២ៈ៩

And he said unto me, My grace is sufficient for thee: for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

សារបានសញ្ញាថ្មី

លេខ  កណ្ឌសញ្ញាថ្មី អក្សរកាត់ ជំពូក ចំនួនខ
 Mathew /​ ម៉ាថាយ  មថ ២៨ ១០៧១
២   Mark / ម៉ាកុស មក ១៦  ៦៧៩ 
៣   Luke / លូកា លក ២៤  ១១៥១ 
៤   Jonh / យ៉ូហាន យហ ២១  ៨៧៩ 
៥   Acts / កិច្ចការ កច ២៨ ៩០៥ 
៦   Roman / រ៉ូម រម ១៦  ៤៣៣ 
៧   1 Corinthains / កូរិនថូសទី១ ១កថ ១៦  ៤៣៧ 
៨   2 Corinthains / កូរិនថូសទី២ ២កថ ១៣  ២៥៧ 
៩   Galatians / កាឡាទី  កទ ៦  ១៤៩ 
១០   Ephesians / អេភេសូ អភ ១៥៤ 
១១   Philippians / ភីលីព ភល ៤  ១០៤ 
១២   Colossians / កូល៉ុស កល ៤  ៩៥ 
១៣   1 Thessalonians / ថែស្សាឡូនិចទី១ ១ថន ៥  ៨៩ 
១៤   2 Thessalonians / ថែស្សាឡូនិចទី២ ២ថន ៣  ៤៧ 
១៥   1 Thimothy /ធីម៉ូថេទី១ ១ធថ ៦  ១១៣ 
១៦   2 Timothy / ធីម៉ូថេទី២ ២ធថ ៤  ៨៣ 
១៧   Titus / ទីតុស  ទត ៣  ៤៦ 
១៨   Phelimon / ភីលីម៉ូន ភម  ១  ២៥ 
១៩   Hebrew / ហេព្រើរ ហព  ១៣  ៣០៣ 
២០  James / យ៉ាកុប យក  ៥  ១០៨ 
២១  1 Peter / ពេត្រុសទី១ ១ពត  ៥  ១០៥ 
២២  2 Peter / ពេត្រុសទី២ ២ពត  ៣  ៦១ 
២៣  1 Jonh / យ៉ូហានទី១ ១យហ  ៥  ១០៥ 
២៤  2 Jonh / យ៉ូហានទី២ ២យហ  ១  ១៣ 
២៥  3 Jonh / យ៉ូហានទី៣ ៣យហ  ១  ១៤ 
២៦  Jude / យ៉ូដាស យដ  ១  ២៥ 
២៧  Revelation / វីវរណៈ វវ  ២២  ៤០៤
  
Joomla forms builder by JoomlaShine
152565
TodayToday60
YesterdayYesterday53
This WeekThis Week64
This MonthThis Month958
All DaysAll Days152565
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.