ហើយ​ត្រូវ​ប្រយ័ត្ន​ឲ្យ​មែនទែន ក្រែង​មាន​អ្នក​ណា​ខ្វះ​ខាង​ឯ​ព្រះគុណ​នៃ​ព្រះ ហើយ​មាន​ឫស​ជូរ​ចត់​ណា​ពន្លក​ឡើង នាំ​ឲ្យ​ទំនាស់​ចិត្ត រួច​មាន​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​បាន​ស្មោកគ្រោក ដោយសារ​សេចក្តី​នោះ។ ហេព្រើរ ១២ៈ១៥

See to it that no one falls short of the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. (Hebrews 12:15)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

សារបានសញ្ញាថ្មី

លេខ  កណ្ឌសញ្ញាថ្មី អក្សរកាត់ ជំពូក ចំនួនខ
 Mathew /​ ម៉ាថាយ  មថ ២៨ ១០៧១
២   Mark / ម៉ាកុស មក ១៦  ៦៧៩ 
៣   Luke / លូកា លក ២៤  ១១៥១ 
៤   Jonh / យ៉ូហាន យហ ២១  ៨៧៩ 
៥   Acts / កិច្ចការ កច ២៨ ៩០៥ 
៦   Roman / រ៉ូម រម ១៦  ៤៣៣ 
៧   1 Corinthains / កូរិនថូសទី១ ១កថ ១៦  ៤៣៧ 
៨   2 Corinthains / កូរិនថូសទី២ ២កថ ១៣  ២៥៧ 
៩   Galatians / កាឡាទី  កទ ៦  ១៤៩ 
១០   Ephesians / អេភេសូ អភ ១៥៤ 
១១   Philippians / ភីលីព ភល ៤  ១០៤ 
១២   Colossians / កូល៉ុស កល ៤  ៩៥ 
១៣   1 Thessalonians / ថែស្សាឡូនិចទី១ ១ថន ៥  ៨៩ 
១៤   2 Thessalonians / ថែស្សាឡូនិចទី២ ២ថន ៣  ៤៧ 
១៥   1 Thimothy /ធីម៉ូថេទី១ ១ធថ ៦  ១១៣ 
១៦   2 Timothy / ធីម៉ូថេទី២ ២ធថ ៤  ៨៣ 
១៧   Titus / ទីតុស  ទត ៣  ៤៦ 
១៨   Phelimon / ភីលីម៉ូន ភម  ១  ២៥ 
១៩   Hebrew / ហេព្រើរ ហព  ១៣  ៣០៣ 
២០  James / យ៉ាកុប យក  ៥  ១០៨ 
២១  1 Peter / ពេត្រុសទី១ ១ពត  ៥  ១០៥ 
២២  2 Peter / ពេត្រុសទី២ ២ពត  ៣  ៦១ 
២៣  1 Jonh / យ៉ូហានទី១ ១យហ  ៥  ១០៥ 
២៤  2 Jonh / យ៉ូហានទី២ ២យហ  ១  ១៣ 
២៥  3 Jonh / យ៉ូហានទី៣ ៣យហ  ១  ១៤ 
២៦  Jude / យ៉ូដាស យដ  ១  ២៥ 
២៧  Revelation / វីវរណៈ វវ  ២២  ៤០៤
Pin It
  
168638
TodayToday82
YesterdayYesterday103
This WeekThis Week510
This MonthThis Month1879
All DaysAll Days168638
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.