ឯ​អណ្តាត​ដ៏​លំហើយ នោះ​ជា​ដើម​ឈើ​នៃ​ជីវិត តែ​បើ​មាន​សេចក្តី​វៀច​វិញ នោះ​នាំ​ឲ្យ​វិញ្ញាណ​បាក់​បែក​ទៅ។ សុភាសិត ១៥ៈ៤
The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit. (Proverbs 15:4)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Saturday 5th of October, 2019 starts the First Session of the second day from the Church Planting Mobilization Training Rev. Uong Viol requests every disciple to do his or her own report as Jesus sent His disciples to the field and they came back to report to Him. So the same thing all participants of Church Planting Mobolization Training would come up to do their own reports about their evangelism, discipleship, baptism, and Bible training in each place or village. The first reporter whose name's Pastor Hung, the second is Loan, a woman came up to report, the third is a young man whose name's Lenh, the fourth is a young man whose name's Tai, then brother Phoeung came up to do his report. After that a woman her name's Huong, then another one her name's Tuy, after her there's another woman whose name's Long, then there's a man whose name's Doc, and another man whose name's Tien, after him there's a woman her name's Muor, came up to do testimonies by thanksgiving to God that He's never asleep but He always stays with us who His children to do His miracles among His people for taking care all days. Reported by Luy Peou in HCM, VN.

134475
TodayToday85
YesterdayYesterday108
This WeekThis Week475
This MonthThis Month466
All DaysAll Days134475
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.