តែ​ទ្រង់​មាន​ព្រះបន្ទូល​មក​ខ្ញុំ​ថា គុណ​របស់​អញ​ល្មម​ដល់​ឯង​ហើយ ដ្បិត​កំឡាំង​អញ​បាន​ពេញ​ខ្នាត ដោយ​សេចក្តី​កំសោយ ដូច្នេះ ខ្ញុំ​នឹង​ស៊ូ​អួត​ពី​សេចក្តី​កំសោយ​របស់​ខ្ញុំ ដោយ​អំណរ​ជា​ខ្លាំង ដើម្បី​ឲ្យ​ព្រះចេស្តា​នៃ​ព្រះគ្រីស្ទ​បាន​សណ្ឋិត​នៅ​នឹង​ខ្ញុំ។ ២កូរិនថូស ១២ៈ៩

And he said unto me, My grace is sufficient for thee: for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me.…

Read more: 2 Corinthians 12:9

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

This update covers ministry in Cambodia from September 2020 to May 2021 and features statistics from the top four provinces in new churches started: Kompong Thom (96), Pursat (63), Takeo (41), and Prey Veng (31).

Stay up to date on the ministry by visiting www.reachavillage.org and www.nccncambodia.org

Use the following timestamps to listen to various topics.

2:12 He shares metrics from the movement starting from September 2020 to May 2021.

There were 399 new churches started. 5:30 He shares that 494 new villages were engaged from September 2020 to May 2021.

8:45 He shares about the number of villages left in Cambodia. We believe there are 7,000 villages with no church and 6,000 of those villages have never responded to the gospel. 10:10 We focus on the villages that are unreached.

11:30 He shares about Kompong Thom Province and why it is so successful. They use the most materials of all the provinces. The evangelism and discipleship tools were created in-country by local leadership and speak to local Cambodians' hearts by the Holy Spirit's power.

16:30 He shares 17,318 people have been baptized through this movement from Sept 20-May 2021.

18:00 He shares the number of new followers of Jesus at 27,930 from September 2020-May 2021.

20:30 John shares about the recent lockdown in Phnom Penh. The ministry team has increased their frequency of meeting. The local church planters face many challenges with outsiders being blocked from unreached villages.

24:30 John shares about the needs of the ministry. Aid and relief remain one of the most requested outside of Bibles for new believers. Many of the new followers of Jesus are day laborers and many are struggling to find work.

27:00 Church planters engage with children that are out of school.

28:00 John lost his neighbor to COVID19. She passed away the morning of the interview and in less than two weeks after contracting the virus.

30:00 There is a great spiritual need in the country. The ministry team seeks to meet those needs as best they can.

31:30 The new believers need Bibles. The villagers are getting attacked on all sides and the Bible and God's Word will give them protection, hope, and guidance. We know the names of people who need the Bible. The limited resources prevent many new believers from having a Bible of their own.

35:00 Their personal Bible is the primary tool for discipleship. The movement relies heavily on the Word and it is central to all operations. The Bible's are strategically placed into households with new followers of Jesus.

37:30 What about the Bible that is available on smartphones? Smartphones are costly and require electricity. The phone is a distraction with all the different notifications. The paper Bible is the best for new believers. We see the scripture in the context of the whole Bible.

40:00 The new believers benefit from a paper Bible in so many ways.

42:00 John shows the copy of the Bible for new believers.

42:30 John expresses his thanks to all the donors.

43:00 New believers value a Bible in their hands. They love it and take care of it. The Bible is essential for the great commission being carried out in Cambodia. The nation will not see a church in every village without large numbers of Bibles available for evangelism and discipleship to speed the movement up.

45:00 National Christian Churches Network Cambodia www.nccncambodia.org They have lots of good information and pictures on what they are doing in Cambodia.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Due to a month of lockdown, the number of new believers dramatically go down. For God is working in our brother from around the world to keep this work of God to be accomplished. Many biggest miracles occurred, 2,222 people received baptism among 14,013 people who desired to believe in the Savior Jesus Christ.

In this newsletter, our ministry needs all of you to pray with us for 5 provinces to reach every single village in the next coming year. Through your prayer support, we can see Cambodia for Christ. 

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

A deadly strain of coronavirus known as COVID-19 has invaded our country. Three weeks of lockdown and travel ban from province to province, God is still working with our brethren around the world and inside this beautiful land to make this happen.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

According to God's called to the Great Commission to be accomplished. In March, we have tried our best to facilitate and expand the movement of church planting.  We would like to invite you to discover what we do? How many people receive baptism lately?  

Please continue to pray for us, so that we can mobilize and train church planting team to reach, the left 8000 villages throughout Cambodia.  Jesus Christ bless you.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

KEC is one of our branches church located in Kompong commune, Kirivong District, Takeo province Cambodia. Once again, we are KEC Committee rejoice and grateful for donors in help many poor family, as we are expecting that all of you who wish to participate in this outreach program will be rejoice together. We would like to invite you to visit and tour with us, we will take you to the most needed family, many people has accepted Christ through contribution. Furthermore, Regarding and God bless you all. Please! check out further below.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Vision into Actions

19 Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, 20 teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.” Matthew 28:19-20

Over 14 million people nationwide are still waiting to hear the Gospel, and will con- tinue to wait, unless we change the status quo. The pandemic has dragged on and on; however, the number of us feeling weak, burdened, and discouraged has swelled, and the cheerful and hope-filled have be- gun to feel more like the exceptions- especially in the increasingly cynical soci- ety of negative news cycles. Fortunately, the pandemic is not a total barrier for us to move and share the Gos- pel. Our coordinators from every province united as one mind and one body, to carry on the Great Commission. All of them are full of the Holy Spirit and bold to proclaim the Lord Jesus in their areas.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
  • Evangelism Children Youth and Adult
  • Discipleship Material Bible Distribution

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Millions of people in Cambodia have never heard about Jesus Christ even once.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

Furthermore, we continue to unleashing and sowing the seeds, new disciples are being trained every day in other to reach every village that unreached with GOSPEL. #Thanks for all of your prayers and support. As we want to see and reach every village for CHRIST. REACH A VILLAGE INTERNATIONAL MINISTRY REACH A VILLAGE-ASIA CAMBODIA

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

  
168640
TodayToday84
YesterdayYesterday103
This WeekThis Week512
This MonthThis Month1881
All DaysAll Days168640
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.