ឯ​អណ្តាត​ដ៏​លំហើយ នោះ​ជា​ដើម​ឈើ​នៃ​ជីវិត តែ​បើ​មាន​សេចក្តី​វៀច​វិញ នោះ​នាំ​ឲ្យ​វិញ្ញាណ​បាក់​បែក​ទៅ។ សុភាសិត ១៥ៈ៤
The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit. (Proverbs 15:4)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

The National Christian Churches Network Cambodia Council's ministry goes beyond providing the Scriptures people need. We make sure those Scriptures are used for evangelism, discipleship, and church growth. That's what makes the National Christian Churches Network Cambodia Council unique.

We work with local churches in difference countries and places, teaching them to draw seekers into Bible studies. Christians trained by the National Christian Churches Network Cambodia Council gathered people into small group Bible studies.

We do not consider our mission completed until new converts are enfolded into the fellowship of a church. New Christians became church members as a result of our ministry.

In areas where there is no local church, we train Christians to establish new churches. Christians trained by the National Christian Churches Network Cambodia Council established new congregations in previously unreached communities.

If you are interested in making a measurable difference through missions, partner with the National Christian Churches Network Cambodia Council. Your gifts will start bearing fruit right away. The National Christian Churches Network Cambodia Council can report the number of Scriptures you help provide, as well as the number of people studying those Scriptures, the number of new Christians joining the Church, and the number of new churches being planted. You'll have a real sense of how many lives you've helped change.

  
149325
TodayToday66
YesterdayYesterday89
This WeekThis Week467
This MonthThis Month450
All DaysAll Days149325
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.